ATARA Club Net
145.210

2023-02-03

No. Call Sign Name Status
1 K8KDF (talking)
2 K8LU
3 W8AEY
4 KD8SSJ
5 KB8HZ
6 KE8RJD
7 N8ADX
8 KE8SWY
9 KE8HLD
10 KE8VSB