K0SLV_COM SARA Net (SkyHubLink)
449.625

2023-05-26

No. Call Sign Name Status
1 AD0LV jim (talking)
2 N0KM dave
3 KE0GVP tim
4 KF0JNX justin
5 N0HQD don
6 KF0MDR john
7 KF0FJL john
8 KE0NDC adam
9 WA2JAL adam
10 KF0GDV martha
11 KE0YOO josh
12 WY0R rick
13 AI7OF
14 KF0JKL matt
15 KF4WLQ
16 KW0P Curt