Augusta County 6M SSB Net
50.160

2023-03-31

No. Call Sign Name Status
1 N4ZFQ Colin (talking)
2 K4UEK Dave
3 K4SIT Scott
4 KO4CTF Corey
5 N4JGO Bob
6 KN4U Ronald E May Sr
7 N4YXG Donald R Polson Sr
8 N3GLZ John W Lasher
9 W4AGP Alvin G Profitt
10 KF4WMB Jim
11 KE4CKH Randy
12 KE4HVR Ray
13 KE4KCO Frank
14 KO4JWT John
15 KV4ZY Doug
16 KI4CGI Steve
17 KG4HOT Tim
18 WV4L Wayne
19 KC4NWW Willy